Sophantering

In English below

MATAVFALL

Vänligen släng enbart ditt matavfall i BRUNA KOMPOSTPÅSAR i den molok som står längst mot baksidan från gatan. Det är förbjudet att lägga plastpåsar och annat ej komposterbart i denna molok. Det är viktigt att matavfallet innehåller en hög renhetsgrad, eftersom restprodukterna används som gödsel på åkermark!

De bruna papperspåsarna till kompostkärlen hittar du i ett rum mittemot tvättstugans bokningstavla.

BRÄNNBART HUSHÅLLSAVFALL

Det finns två moloker för detta på gaveln av 10an.

TIDNINGAR

Tidningar finns det en molok för vid gaveln på port 10.

GLAS, METALL OCH FÖRPACKNINGAR

Kan slängas i återvinningscontainers som ligger på andra sidan Järnvägen mot Huvudsta (200 m) eller på andra sidan Skytteholmsparken längs med Huvudstagatan. Där kan också tidningar slängas.

GROVSOPOR

Grovsopor i form av kasserade möbler, lastpallar, lampor etc får INTE ställas i allmänna utrymmen i anslutning till förråd, källare, vind. Dels innebär detta en brandrisk och dels kostar det styrelsen mycket pengar att forsla bort dessa. En kostnad som i förlängningen leder till högre hyror/avgifter för samtliga. De får ej heller ställas eller läggas inom sophanteringsområdet utefter södra gaveln utanför och runt omkring molokerna.

På vår hemsida på www.brfnyboda1.se  finns information om vart du kan åka och slänga grovsopor och även information om några du kan kontakta för att få hämtat grovsopor om du inte själv har tillgång till bil.

Vänligen respektera detta eftersom det annars leder till högre kostnader för oss alla!


Important information regarding waste

FOOD WASTE

Please only dispose food waste in the container on the right side of the building (the one closest to the back garden). Use brown compost bags for this purpose! It is under no circumstances allowed to put plastic bags or anything else than food waste in this container. The food waste needs to be clean as the residues are used as fertiliser on fields!

You will find these brown paper bags in a small room opposite the booking board for the laundry.

HOUSE HOLD WASTE (COMBUSTIBLE)

You will find two containers for house hold waste on the right side of the building (next to no. 10).

NEWS PAPERS

There is a container for newspapers on the right side of the building (next to no. 10).

GLASS, METAL AND PACKAGING MATERIAL

These can be disposed in recycle containers on the other side of the railway towards Huvudsta (200 m) or on the other side of Skytteholmsparken, along the street Huvudstagatan (direction of Max and Circle K). These places also have containers for newspapers.

BULKY WASTE

Bulky waste like old furniture, pallets, lamps etc may NOT be placed in common areas, like in cellar, attic, hall ways next to storage areas etc. Not only do they cause a danger in case of fire, they also cost the board a lot of money to get rid of these items. A cost that in the long run will lead to higher rents/charges for all of us.

On our website, www.brfnyboda1.se, you will find information on places for disposal of bulky waste. There are also services for collecting waste if you do not have access to a car yourself.

Please respect this as it otherwise will lead to higher costs for all of us!

Här finns den närmsta mobila miljöstationen i Solna (samt tider)