Cykelförråd

I fastigheten finns 4 stycken cykelförråd.

Ett större på första källarplanet märkt Cykel. Det ligger i samma korridor som tvättstugan.  Det finns ytterligare ett, lite mindre, på första källarplanet, bredvid utgången på baksidan under 12an. Även detta är märkt Cykel. (Se bild).  

De andra två cykelrummen ligger till vänster om port 12 samt till höger om port 10 (se bild). Det finns även cykelställ utanför fastigheten.

För privata cyklar gäller generellt att bostadsrättshavarna och hyresgästerna i första hand ska förvara alla sina cyklar i de utrymmen som bostadsrättshavarna/hyresgästerna disponerar enskilt över (lägenheterna inkl balkongerna och tilldelade förråd). Detta är den övergripande bestämmelsen.

Samma boenderegler gäller naturligtvis för alla privata föremål.

CYKELSTALLEN OCH ANNAN FÖRVARING AV CYKLAR

Föreningsstämman har bestämt att använda vissa gemensamma utrymmen till uppställning av de privatägda cyklarna; i dessa cykelstall får cyklar som används ställas upp. Obrukbara eller övergivna cyklar och cyklar som inte används får inte ställas upp i cykelstallen eller på föreningens tomtmark; de skall placeras/förvaras någon annanstans eller bättre säljas eller ges bort.

Styrelsen kan inte skapa nya utrymmen för cykeluppställning; det är beslut som skall fattas av föreningsstämman. Styrelsen kan/skall däremot skapa ett effektivare system för cykelhanteringen inom givna ramar.

(1) De cyklar som används dagligen/varje vecka (brukscyklar) får ställas upp inne i de låsta cykelstallen som finns på sidan av varje portingång. Sådana brukscyklar får också ställas upp ute i cykelställen på föreningens plattsatta eller asfalterade tomtmark på framsidan och baksidan – inte på gräsytorna.

(2) Cyklar som används ofta och fortlöpande om än inte varje vecka (turcyklar) kan lämpligen ställas upp i cykelrummen på källarplan 1. Cykelstallet (det gamla soprummet) kan med fördel användas av dem som nyttjar sin cykel relativt ofta, dvs på helgerna eller flera gånger i månaden (månadscyklar).

(3) Det andra cykelstallet i tvättstugegången kan användas av den som faktiskt brukar sin cykel då och då men inte så frekvent månadsvis men i varje fall frekvent under längre perioder under sommarhalvåret (periodcyklar).

RENSNING AV EJ ANVÄNDA CYKLAR

En årlig tillsyn med en fast märkning av äganderätten till uppställda cyklar kombinerat med en bortforsling av icke-ägda och icke-brukade cyklar företas årsvis av styrelsen – normalt i samband med vår- eller höststädningen.

I samband med cykelöversynen kan de förmodat felplacerade cyklarna av styrelsen flyttas till ett lämpligt utrymme för fastställande av ägandet och för uppställandet i rätt utrymme eller hos ägaren eller för bortforslande.

Ett förtydligande av en viktig fråga:

Cykelstallen får inte användas för att ställa upp cyklar eller andra privata tillhörigheter som inte används – en ren förvaring av privata föremål i de gemensamma utrymmena accepteras icke av föreningen. Styrelsen kommer att åtgärda sådana felbeteenden med att avlägsna föremålen på rätt sätt och ta ut ersättning ur föremålet eller av ägaren för uppkomna kostnader, när så är möjligt.

Cyklar får aldrig fritt ställas upp inne i eller utanför huset. Cyklar får under inga omständigheter ställas upp i de andra gemensamma utrymmena såsom på våningsplanen, utanför lägenhetsdörren eller i entréerna eller i gångarna till källar- och vindsförråden eller inom tvättstugeområdet och andra trivselområden.

Utomståendes cyklar får aldrig ställas upp på föreningens mark eller i föreningens fastighet; de är hänvisade till allmän gatumark. Med att ställas upp menas inte tillfälliga placeringar av tjänste- och budcyklar eller andra cyklar.

Medlemmarna bör klart underrätta Styrelsen om  förekomsten av misstänkt obehöriga cyklar och andra privata föremål. Det kan ske genom ett mejl till styrelsen eller en lapp i styrelsens brevlåda eller en direktkontakt med en styrelsemedlem. Vet man vem som äger cykeln/föremålet, är det lämpligt att säga till ägaren om gällande regler.

Detta är bara normalt föreningsrättsligt beteende för att undvika skador och angrepp på den gemensamma föreningstillgången (huset och tomten) och för att inte dra på onödiga kostnader för den gemensamma föreningskassan.

För andra färd- och hjälpmedel såsom barnvagnar, pulkor och rollatorer eller rullstolar finns inga gemensamma utrymmen avdelade. Sådana föremål skall förvaras hos den enskilde boenden  i dennes förråd, lägenhet eller balkong. Påträffas sådana föremål kommer de att låsas in och anmälas som hittegods.

HANTERING AV CYKLAR I DE GEMENSAMMA UTRYMMENA

Som alltid gäller det att vara kritisk till olika påståenden om problem och fel med cykeluppställningen. Det är lätt att ställa krav och framföra osaklig och icke objektiv kritik utan att klaganden först kontrollerar fakta. Cyklar som är uppställda i cykelstallen och utanför huset på tomtmarken och som bedöms inte ägas eller brukas av någon är ett ständigt problem för alla bostadsrättsföreningar. Sådana cyklar kan vara kvar-/bortglömda eller övergivna/lämnade eller stulna på annan plats och sedan lämnade på vår tomtmark.

Nu aktuella uppställda eller förvarade cyklar kan således antingen

  1. sakna ägare p.g.a. att cykeln faktiskt inte tillhör någon boende i Brf-huset (det är fråga om en ägarlös cykel alt. cykel med okänd ägare),
  2. tillhöra någon tidigare boende i huset som har avflyttat utan att ta med sig cykeln eller överlämna den till en annan boende i huset (det är således fråga om en, ofta medvetet, uppgiven cykel),
  3. tillhöra en boende som inte längre bryr sig om och inte brukar sina cyklar; cyklarna står på samma plats under lång tid inkl ute under vintern (det är alltså fråga om en övergiven cykel)
  4. inte används av sin ägare (en obrukbar / ointressant cykel)

Styrelsen har under åren uppmanat de boende (medlemmar och hyresgäster) att se till/ta hand om sina cyklar så att obehöriga cyklar och cyklar som inte används kan tas bort från de gemensamma utrymmen, vilka föreningsstämman har upplåtit till cykeluppställning. Styrelsen har uppmanat cykelägarna att utföra märkning av de egna cyklarna.

Det är även ett fortlöpande problem att privatcyklar som finns i cykelstallen och utanför huset inte används kontinuerligt (de står/ligger ned på samma plats inkl. under sommartid; de hänger dammiga på samma krok år efter år) och att de ser ut att vara övergivna eller är skrot, då de saknar luft i däcken, pedaler, sadlar och andra nödvändiga tillbehör för att kunna användas.

Styrelsen har därför beslutat om följande rutin för obehöriga cyklar:

(1) Är ägaren känd kan Styrelsen uppmana denne att ta hand om sin cykel. Sker inte detta, får Styrelsen ansöka om särskild handräckning hos Kronofogden för omhändertagande av föremålet. Detta är något omständligt och blir en undantagsmetod.

Bor ägaren kvar i huset, kan Styrelsen bära upp cykeln till ägarens dörr. Vägrar ägaren då att ta hand om cykeln, kan Styrelsen se cykeln som ägarlös eller uppgiven eller medvetet övergiven och därvid omhänderta cykeln.

(2) Är ägaren okänd gäller bestämmelsen i lagen om hittegods. Styrelsen får ta hand cykeln (ex låsa in den i särskilt utrymme) men skall göra en anmälan till polisen om cykeln. Om ägaren inte hör av sig/kräver cykeln inom tre (3) månader, tillfaller cykeln föreningen. Styrelsen kan efter en generalkontroll göra en gruppanmälan av cyklar som hittegods till polisen.

Motsvarande gäller för s.k. övergivna cyklar, vilka är i fullt brukbart skick.

Styrelsen är inte skyldig att eftersöka rätt ägare; det är ägaren som skall se till och värna om sin cykel.

(3) Skulle cykeln vara i så dåligt skick att den kan anses sakna värde, t.ex. en cykel utan däck, sadel, styre och kedja, eller inte vara brukbar utan större reparation, kan styrelsen slänga cykeln som skrot på soptippen eller sälja eller ge den till någon som vill ha den och reparera upp den.

Motsvarande kan styrelsen göra med uppgivna cyklar utan värde.

(4) En arbetsmodell är att Styrelsen varje år i samband med städdag inventerar cyklarna i cykelstallen och på tomten samt upprättar en enkel förteckning över de cyklar och andra föremål som har ett värde men som kan anses vara kvarlämnade eller övergivna. Därefter kan Styrelse fatta beslut om huru att göra med cyklarna (de andra privat föremålen) utan ägare.

Styrelsen bör dokumentera cyklar som slängs genom att fotografera dem och bifoga fotona med förteckningen.

(5) Beträffande cyklar som ägs och nyttjas av medlemmar och hyresgäster kan Styrelsen lämpligen varje år i samband med vårstädningen gå ut med en märkningsuppmaning i brevlådorna med en begäran om tillsyn av cyklarna samt en flyttning av de cyklar som inte används till den egna lägenheten eller det egna förråden. Omärkta cyklar blir sedan föremål för Styrelsens åtgärd som ägarlösa eller övergivna eller skrotade.