Föreningen

Uppdaterad: 2022-06-08/td

Bostadsrättsföreningen (Brf) Nyboda 1 registrerades hos Bolagsverket den 30 januari 2012 med organisationsnummer 769624-2622. Verksamhetsåret är kalenderår. Föreningens verksamhet är primärt och huvudsakligen att bedriva förvaltning i bostadsrättsförening till främjande av medlemmarnas ekonomiska intressen och att bedriva uthyrning av egna bostadslägenheter och andra lokaler jämte mark i anslutning till föreningens hus, om detta är ekonomiskt försvarbart.

Den av föreningsstämman valda styrelsen har ansvar för och beslutsbehörighet i all operativ och förvaltande verksamhet i tiden mellan föreningens ordinarie årsstämmor. Styrelsen är det verkställande föreningsorganet med behörighet att leda och ansvara för det löpande föreningsarbetet. Föreningsstämman prövar styrelsens arbete och beslutar om ansvarsfrihet.

Föreningens ekonomiska plan upprättad den 25 maj 2012 registrerades av Bolagsverket den 11 juni 2012. Styrelsen har den 13 april 2021 uppdaterat och fastställt en digitaliserad ekonomisk planering med en 15-årsprognos.

Föreningsstämman har den 16 maj 2022 av styrelsen informerats om den fastlagda strategiska amorteringsplanen, vilken innebär att kassabufferten skall ligga på ca 1,5 milj kr, att underhållsprojekten skall vara i huvudsak kassafinansierade och att befintliga lån skall amorteras ned till ca 50 % av dagens nivå på 60 milj kr.

Föreningens stadgar antogs av en extra föreningsstämma den 11 juni 2018 och registrerade av Bolagsverket den 25 september 2018. Föreningsstyrelsen (Brf-styrelsen) bestämmer trivsel-, ordnings- och boenderegler efter behov. Styrelsen har från 2018 utfärdat en arbetsordning för arbetets bedrivande.

 Brf-styrelsen består f.n. av sex ledamöter (enl stadgarna 3 till 7 ledamöter) och en suppleant (enl stadgarna 1 till 3 suppleanter) med en mandattid på högst två år. Föreningsstämman kan utse föreningsordföranden tillika styrelsens ordförande. Föreningen har valt en lekmannarevisor bland medlemmarna (internrevisor) för den interna kontrollen av styrelsearbetet. En extern revisor utses av varje ordinarie föreningsstämma. Föreningens valberedning består av två till tre medlemmar.

Till styrelsens hjälp finns en Trivselkommitté och en Tvättstugekommitté. Styrelsearbetet bedrivs med särskild ansvarsuppdelning och genom ett VU.

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller två styrelseledamöter i förening (brf-företrädare). Styrelsen kan delegera sin beslutanderätt till särskild per-son med skyldighet att återredovisa fattade beslut och vidtagna åtgärder till styrelsen (villkorad beslutsdelegation) för formell fastställelse.

Styrelsens kassör har givits attestbehörighet för vissa typer av fakturor; den anlitade ekonomiska förvaltaren saknar attesträtt från styrelsen men har fått fullmakt att agera för styrelsen ifråga om medlemmars pantsättningar och hos föreningens bank.

Styrelsegruppen med ansvar för fastighetsfrågorna (Fastighetsgruppen) har beslutsbefogenhet att agera utanför den normala attestordningen med ett maximerat belopp.

Av det totala antalet lägenheter (69 st) i föreningshuset är 62 st lägenheter upplåtna till bostadsrättshavare (föreningsmedlemmar) och f.n. är 7 st lägenheter uthyrda till de privatpersoner som avstod från att bli medlemmar i föreningen (förstahandshyresgäster). Dessa hyresrätter kommer att ombildas till bostadsrätter, när tiden är inne och det är ekonomiskt försvarbart.

Lägenheterna har från 1,5 till 6 rum. Varje bostadslägenhet har en balkong; de större lägenheterna har två st. Till varje bostadslägenhet hör ett större förråd och ett mindre matförråd.

Föreningen har kontors- och förrådslokaler upplåtna till två långtidshyresgäster – Solna Stads ungdomsförvaltning och ett privat ventilationsbolag. I framtiden kan något ytterligare lokalutrymme bli föremål för uthyrning eller för att användas till ett gemensamt bruk. En tidigare piskbalkong har under 2018 gjorts om till ett utrymme för ett gemensamt eller – efter anmälan – ett privat brukande; balkongen har gjorts om till en trevlig takterrass.

Föreningen har f.n. inte avsatt några särskilda utrymme i huset för träning, umgänge eller hobbyverksamhet. Viss omdisponering kan bli aktuell.

De gemensamma utrymmena i föreningens fastighet skall nyttjas på bästa och mest effektiva sätt och i eget ansvar under styrelsens kontroll. Idag finns ett flertal utrymmen för uppställning av cyklar (motsvarande). En tvättstuga finns för eget kostnadsfritt bruk efter digital bokning.

Brf Nyboda 1 har besöksadress: Nybodagatan 10 resp. 12 i Solna Stad.

Brf-styrelsens har postadress: Nybodagatan 10, 171 42 Solna.

Styrelsen har en egen postlåda i entréhallen tillhörande port nr 10.

Brf Nyboda 1 har fakturaadress: Brf Nyboda 1, Fack 2174, FE 1046, 751 75 Uppsala alternativ med digital post: Nyboda1@centsoft.se

Brf-styrelsen har e-postadressen: styrelsen@brfnyboda1.se.

Varje styrelsemedlem har en funktionellt styrd e-postadress under föreningens domän ….@brfnyboda1.se såsom ordforande@brfnyboda1.se.

Föreningens hemsida: https://brfnyboda1.se

Brf Nyboda 1 är ett äkta privatbostadsföretag (en äkta bostadsrättsförening).

Föreningen är medlem i Fastighetsägarna; föreningen har ett avtal med Fastighetsägarna Stockholm om att föra hyresförhandlingar med föreningens hyresgäster.