Föreningen

Uppdaterad: 2020-09-12/tinadahl

Bostadsrättsföreningen (Brf) Nyboda 1 registrerades hos Bolagsverket den 30 januari 2012 med organisationsnummer 769624-2622. Verksamhetsåret är kalenderår. Föreningens verksamhet är primärt och huvudsakligen att bedriva förvaltning i bostadsrättsförening och i andra hand att bedriva uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler, om detta då är ekonomiskt försvarbart. Idag bedriver föreningen uthyrning endast av egna bostäder och lokaler.

Den av en ordinarie föreningsstämma valda styrelsen har ansvar för och beslutsbehörighet i all operativ och förvaltande verksamhet i tiden mellan föreningens ordinarie årsstämmor. Föreningsstämman prövar styrelsens ansvarsfrihet.

Föreningens ekonomiska plan upprättad den 25 maj 2012 registrerades av Bolagsverket den 11 juni 2012. När så är aktuellt och erforderligt kommer en uppdaterad ekonomisk flerårig plan att upprättas. Detta samordnas med upprättande av den långsiktiga underhållsplanen

Föreningens stadgar har antagits av en extra föreningsstämma den 11 juni 2018 och registrerats av Bolagsverket den 25 september 2018. Föreningen (styrelsen) bestämmer trivsel-, ordnings- och boenderegler efter behov.

Brf-styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter. Annan medlem kan adjungeras till styrelsen. F.n. består styrelsen av sex ledamöter och två suppleanter. Föreningsstämman kan utse föreningsordföranden tillika styrelsens ordförande. Föreningen har valt en intern revisor bland medlemmarna (en s.k. lekmannarevisor). En extern revisor utses av varje ordinarie föreningsstämma. Föreningens valberedning består av två personer. Till styrelsens hjälp finns en trivselkommitté. Styrelsearbetet bedrivs med särskild ansvarsuppdelning och genom ett VU.

Föreningens firma tecknas (brf-företrädare) av styrelsen eller av två styrelse-ledamöter i förening. Styrelsen kan delegera sin beslutanderätt till särskild person eller kommitté (arbetsutskott till styrelsen) med skyldighet att återredovisa fattade beslut och vidtagna åtgärder (villkorad beslutsdelegation).

Av det totala antalet lägenheter (69 st) i föreningshuset är 62 st lägenheter upplåtna till bostadsrättshavare (föreningsmedlemmar) och f.n. 7 st lägenheter uthyrda till de privatpersoner som avstod från att bli medlemmar i föreningen (förstahandshyresgäster). Dessa hyresrätter kommer att ombildas till bostadsrätter när tiden är inne. Två hyreskontrakt har avslutas under 2019 och ombildats till bostadsrätter.

Den totala byggnadsytan är avrundat på 6 800 kvm. Lägenhetsytan uppgår till nära 5 700 kvm (exakt 5 654 kvm), varav bostadsrättsytan är sammanlagt ca 4 800 kvm. Lokalytan är 1 150 kvm, varav total yta för hyreslokalerna är 1 015 kvm. Lägenheterna har från ett rum med sovalkov till sex rum.

Föreningen har kontors- och förrådslokaler upplåtna till två långtidshyresgäster – Solna Stads ungdomsförvaltning och ett ventilationsbolag. I framtiden kan något ytterligare lokalutrymme bli föremål för uthyrning eller för att användas till ett gemensamt bruk (trivsel-/aktivitetslokal).  En piskbalkong har under 2018 gjorts om till ett terrassutrymme för ett gemensamt eller – efter anmälan – privat brukande.

Föreningen har f.n. inte avsatt några särskilda utrymme i huset för bastu-, gym- eller ordnad hobbyverksamhet. Viss omdisponering kan bli aktuell om vindsförråden (råvinden) byggs om till lägenheter eller annat.

De gemensamma utrymmena i föreningens fastighet skall utnyttjas på bästa och mest effektiva sätt och i eget ansvar under styrelsens kontroll. Idag finns ett flertal utrymmen för uppställning av cyklar. En tvättstuga finns för eget kostnadsfritt bruk efter anmälan på särskild bokningstavla.

Brf Nyboda 1 har besöksadress Nybodagatan 10 resp. 12 i Solna Stad.

Brf-styrelsens postadress är Nybodagatan 10, 171 42 Solna. Styrelsen har en egen postlåda i entréhallen tillhörande port nr 10.

Brf-styrelsen har e-postadressen: styrelsen@brfnyboda1.se.

Enskilda styrelsemedlemmar nås via Brf-domänen ”@brfnyboda1.se”  med angivande av funktion/roll före såsom ordforande@brfnyboda1.se.

Brf:s fakturaadress: Brf Nyboda1, Fack 2174, FE 1046, 751 75 UPPSALA

Föreningens hemsida är https://brfnyboda1.se

Brf Nyboda 1 är ett äkta privatbostadsföretag (en äkta bostadsrättsförening).

Föreningen är medlem i Fastighetsägarna; föreningen har tecknat avtal med Fastighetsägarna Stockholm om att föra hyresförhandlingar med föreningens hyresgäster.