Inglasning av balkongerna

Föreningen har i ett ramavtal den 10 mars 2020 gett Svenska Lumon AB en ensamrätt att utföra inglasningen av balkongerna efter givna förutsättningar. Avtalet gäller under fem år och kan förlängas. I ramavtalet anges pris, villkor för inglasningen, produktens utseende och faktureringsmodeller.

Mellan Svenska Lumon AB och respektive bostadsrättshavare upprättas ett kundavtal, vilket anger de enskilda villkor som träffas mellan leverantören och betalande bostadsrättshavare. Svenska Lumon AB kan använda sig av kundavtal med ett elektroniskt undertecknande.   

Brf-styrelsen har utarbetat ett avtal mellan föreningen och de bostadsrättshavare som vill glasa in sina balkonger. Svenska Lumon AB kommer att ha med sig detta avtal till bostadsrättshavarna. Detta avtal mellan Brf och bostadsrättshavarna skall undertecknas av medlemmarna (SAMTLIGA, oavsett procentandelens storlek, om det är ett delat ägande). Utföraren Svenska Lumon AB skall i avtalet intyga sin uppgift och sitt ansvar gentemot bostadsrättsägaren. När det hela är klart, skall Lumon göra en färdiganmälan. Avtalet kommer att undertecknas av två representanter för styrelsen. Bostadsrättshavarna och föreningen skall ta varsitt exemplar av detta avtal.  

STYRELSEN FÖR BRF NYBODA 1

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inglasning av balkongerna

Energideklarationen

Enligt lagen 2006 om energideklaration skall fastighetsägare låta utföra en deklaration vart tionde år. Detta har Brf Nyboda 1 gjort och den nu gällande energideklarationen är godkänd till 2028. Värt att notera är att besiktningsmannen konstaterade att Brf kunde vara stolt över att byggnaden har en relativt låg energianvändning – 122 kWh/år. Energideklarationen är uppsatt i entréerna och innehåller bland annat uppgifter om:

  1. den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
  2. energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  3. åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen; detta har inte gjorts för kommande period.

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet (se info om OVK:n) i byggnaden. Styrelsen ser nu över fjärrvärmeleveransen och uppvärmningen i huset.

Den radonmätning som Styrelsen utför på begäran av Solna Stad i ett antal lägenheter är snart avklarad.

En energideklaration visar hur mycket energi som förbrukas i en byggnad, när den används. Energideklarationen ger en bra överblick var och hur Brf kan sänka energiförbrukningen utan att boende-/kontorsmiljön blir sämre. Att använda mindre energi är ett smart sätt att spara pengar och miljön.

STYRELSEN FÖR BRF NYBODA 1

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Energideklarationen

Information om OVK

OVK STÅR FÖR OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL

Efter en genomförd rengöring i december 2019 och januari 2020 av ventilationskanalerna och donen i lägenheterna och i lokalerna kombinerat med en injustering har Brf Nyboda 1 nu fått OVK:n godkänd enligt följande:

#  OVK-protokoll över besiktning 2020-01-15 av lokalerna med godkännande och angivande av att nästa besiktning är 2023-01-16.

#  OVK-protokoll över besiktning 2020-01-16 av lägenheterna i hus 10 med godkännande och angivande av att nästa besiktning är 2026-01-16.

#  OVK-protokoll över besiktning 2020-01-17 av lägenheterna i hus 12 med godkännande och angivande av att nästa besiktning är 2026-01-17.

För kontors/lagerlokalerna som hyrs av Solna Stad och Windefalks gäller OVK:n således i 3 år och för alla lägenheterna i hus 10 och 12 gäller OVK:n i hela 6 år. 

Ytterligare information rörande ventilationen:

  • Den ventilinställning som experterna nu har gjort, skall vi boende inte ändra på själva.
  • Ventilerna (de s.k. donen) i lägenheterna ingår i det egna underhållet; de är inget som föreningen har ett kostnadsansvar för, om de skulle bli skadade eller försvinna.
  • Det kan till hösten efter pollensäsongen och gatusopningen bli aktuellt med ett ordnat byte av filtren till tilluftsventilationen. Styrelsen får då återkomma om detta, eftersom det kräver tillgång till lägenheterna.

STYRELSEN FÖR BRF NYBODA 1

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Information om OVK

Information om balkonginglasning

Styrelsen har jämfört olika offerter och enats om att vi kommer anlita Lumon för balkonginglasningen.

Viktigt är att man måste godkänna och skriva på ett avtal som styrelsen sammanställt INNAN man tecknar avtal med Lumon. Detta avtal får man genom att kontakta vice ordförande/sekreterare på epost-adress: sekreterare@brfnyboda1.se.

Styrelsen

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Information om balkonginglasning

Ordinarie föreningsstämma och motioner

Styrelsen har bestämt att årets ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA skall hållas måndagen den 11 maj 2020 med början kl 18.00 i Skytteholmsskolans matsal
(samma plats som tidigare).

Enligt 2018 års föreningsstadgar (se § 17) skall, som alla medlemmar vet, motioner till den kommande årsstämman lämnas in senast den 1 februari 2020.

Tina Dahl, kommunikationsansvarig

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ordinarie föreningsstämma och motioner

Injustering av ventilationssystem 16-17 januari

Torsdagen den 16e och fredagen den 17e januari kommer Ventus tillbaka för att justera in ventilationssystemet och därefter kommer en OVK-besiktning äga rum.

Därför behöver Ventus tillträde till våra bostäder mellan 08.00 – 17.00 på torsdag för 10an och samma tid på fredag för 12an.

Om ni inte har möjlighet att vara hemma kan ni lämna uppmärkt nyckel med namn och bostadsnummer i nyckeltuben på dörren. Nyckeln återlämnas sedan i er brevlåda efter utfört arbete.

Har ni frågor kan ni kontakta Birgitta Norén på 073-518 73 64 eller birgitta.noren@ventusnorden.se.

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Injustering av ventilationssystem 16-17 januari

Anmärkningsvärda kommentarer i hissen

Under den vecka som Ventus – på Styrelsens uppdrag – gjorde en omfattande rengöring av ventilationskanalerna i de enskilda lägenheterna, har någon skrivit till anmärkningsvärda kommentarer på Ventus informationsblad i hissen i port 10.

Detta är en händelse av så oacceptabel natur att Styrelsen måste reagera. Att förgripa sig på föreningens egendom och/eller att väcka missnöje hos andra medlemmar eller tjänsteutförare får inte förekomma i Brf Nybodas 1:s fastighet och förening.

För att undvika att medlemmar och boenden tittar snett på varandra, måste den som utfört detta ta sig i kragen och meddela sig med Styrelsen och be Ventus om ursäkt för sina omdömeslösa kommentarer. Medlemmarna och föreningsstyrelsen kan inte acceptera detta!

STYRELSEN
BRF NYBODA 1

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Anmärkningsvärda kommentarer i hissen

Ventilationskontroll vecka 49

Information från Ventus Norden

Hej!

Vi har fått i uppdrag av BRF Nyboda1 att utföra arbete hos er som innebär rengöring i ert ventilationssystem så det fungerar som avsett.

Arbetet planeras att utföras onsdag 4 till och med fredag 6 december. (Pga sjukdom kan detta komma att förskjutas).

Med anledning av ovanstående arbete skulle vi behöva tillträde till er bostad mellan klockan

08.00 – 17.00 den 4-6 december.

Förmodligen kommer teknikern besöka lägenheter i 10an på onsdag samt torsdag förmiddag och lägenheter i 12an torsdag eftermiddag samt fredag.

Om ni inte har möjlighet att vara hemma kan ni lämna nyckel i er nyckelhållare i dörren. Ni kan också lämna nyckeln till teknikern nere i port 10 eller 12 kl 08.00 på morgonen. Nyckeln återlämnas sedan i er brevlåda efter utfört arbete.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Birgitta Norén
073-518 73 64 eller birgitta.noren@ventusnorden.se

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning
Ventus Norden

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ventilationskontroll vecka 49

Stamspolning vecka 49 (2a till 6e december)

Vi behöver spola stammarna och för att kontrollera att de är i bra skick överallt kommer de samtidigt att filmas invändigt. Detta gäller bostadsrättsinnehavare såväl som hyresgäster.

Spolningen/filmningen kommer äga rum vecka 49 och utförare är Avloppsservice.

Vi behöver tillgång till samtliga lägenheter. Antingen att ni lägger en nyckel till lägenheten i den lilla holken på dörren eller att ni är hemma och släpper in Avloppsservice.

Vi återkommer närmare i tid med exakt dag och klockslag. Se till att lägga nyckel i holken i god tid om du kommer vara bortrest vecka 49, eller om du inte vill det, kontakta styrelsen för en annan lösning.

Tack för förståelse!

Fastighetsgruppen, Styrelsen

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Stamspolning vecka 49 (2a till 6e december)

Balkonginglasning

Föreningsstämman för Bostadsrättsföreningen Nyboda1 beslutade den 23 april 2018 att bifalla styrelsens proposition avseende inglasning av balkongerna. Styrelsen fick i uppdrag att söka bygglov hos Solna Stad. Vid positivt besked skulle de enskilda bostadsrätts-havarna själva bekosta inglasningen på det sätt som bygglovet stipulerar och styrelsen godkänner.

I juli månad fick Brf Nyboda1 godkänt bygglov av Solna Stad. Styrelsen har tagit in ett antal anbud från olika leverantörer för att få en generell prisbild. Då priset i samtliga fall är beroende av hur många beställningar som görs, vill vi i styrelsen göra en icke bindande intresseanmälan för att få en indikation på hur stort intresset är bland medlemmarna. Styrelsen kommer sedan att gå vidare med en av leverantörerna som får komma och visa sin produkt. Därefter kan att avtal mellan bostadsrättsinnehavare och bostadsrätts-föreningen uppföras.

Kostnad per inglasning kommer enligt lämnade anbud ligga på ca 30 000 – 35 000 kr.

Varje bostadsrättslägenhet har fått en blankett för att anmäla intresse i sin brevlåda. Om du är intresserad, vänligen kryssa i lappen och lägg den i föreningens brevlåda i 10:ans entré SENAST DEN 10 NOVEMBER

Vid frågor vänligen mejla: fastighet@brfnyboda1.se

Gilla
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Balkonginglasning