COM HEM – Lägger om till helt digitalt utbud

Information från COM HEM
Som en del av vårt nya modernare tv-erbjudande går vi över till att sända tv-kanaler helt digitalt, och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget utgår. Med anledning av Coronavirusets spridning har vi dock valt att skjuta upp datumet för när de analoga sändningarna upphör till den 8 september 2020.

Ni kan redan nu ändra till digital-tv för att se tv-kanaler med bättre kvalitet. Det görs oftast genom att ändra inställningar på tv:n eller med en enkel kanalsökning. Ni kan även registrera ett konto på Comhem Play för att se de flesta digitala kanaler på era mobiler, surfplattor och datorer. Har du en äldre tv-apparat kan detta innebära att du behöver byta ut din tv eller komplettera med en digitalbox för att kunna titta.

Ökad tillgång till nyheter
I tider som dessa vill vi öka tillgången till lokala och globala nyheter för fler. Därför gör vi det möjligt för alla som tittar digitalt att tillfälligt se kanalerna BBC, CNN, Expressen TV och Al Jazeera English.

Läs gärna komplett information från COM HEM här.

Kontakta COM HEM och inte styrelsen om du har frågor om det här.

Gilla

Hyreshöjning – hyresgäster Nybodagatan 10-12

Fastighetsägarna har som förhandlingsombud för BRF Nybodagatan 1 den 19 april 2020 träffat avtal med Hyresgästföreningen Region Stockholm om en hyreshöjning för år 2020 för hyreslägenheter på Nybodagatan 10-12. Höjningen är på 1,95 % och kommer faktureras retroaktivt från 2020-04-01.

Styrelsen, BRF Nyboda 1

Gilla

Kallelse till ordinarie föreningsstämma – BRF Nyboda1

Datum:  Måndagen den 11 maj 2020
Tid:       Kl 18.00
Plats:     Skytteholmsskolans matsal

Deltagande i årsmötet
Medlemmar, som i coronavirustider inte vill delta fysiskt på årsstämman, kan delta digitalt. Den som vill delta digitalt, skall anmäla detta via melj till styrelsens kommunikationsansvariga Tina Dahl senast fredagen den 8e maj. Mejla till kommunikation@brfnyboda1.se så kommer anvisningar för deltagande digitalt via tjänsten Zoom.

Regeringen har funnit att bostadsrättsföreningarna skall hålla sina årsstämmor inom de lagstadgade tiderna. Riksdagen har beslutat om tillfälliga lagregler för underlätta distansdeltagande i årsstämmor för bostadsrättsföreningar under coronautbrottet. De nya reglerna gäller under perioden 15 april till 31 december 2020.
Dessa tillfälliga regler är tänkta att öka möjligheten att poströsta eller att delta i stämmor via ombud med fullmakt. Fler ska också kunna anlitas som ombud och de som utses ska få företräda ett större antal medlemmar eller aktieägare. Om detta kan Du läsa på riksdagens hemsida. Dessa tillfälliga bestämmelser gäller för Brf Nyboda 1:s årsstämma den 11 maj 2020. 

Om Du inte har möjlighet att närvara fysiskt eller digitalt på årsstämman men ändå vill vara med och rösta, använd fullmakt som du fått i din brevlåda. Brf-stadgan har särskilda regler för vem som får vara ditt ombud (§ 18). Notera dock att avsteg får göras från reglerna i Brf-stadgan just för årsstämman 2020. Om så blir fallet för Dig som medlem, vänligen underrätta Styrelsen (i första hand Tina Dahl) i god tid om de ändrade förhållandena.

Styrelsen för Brf Nyboda 1

Gilla

Viktig information gällande hissombyggnation!

Vi fick under skärtorsdagen information från entreprenören som skall utföra ombyggnationen av hissarna, att de på grund av Corona har fått problem med leveranser.

Detta medför att ombyggnationen ej kommer att påbörjas i port 10 veckan efter påsk som det var tänkt.

Prognosen i nuläget är att arbetet skjuts upp 5 veckor. Vi återkommer så snart vi har mer precis information.

Vid frågor, kontakta Niclas på 070-576 71 25.

Med vänlig hälsning
Fastighetsgruppen

Gilla

Inglasning av balkongerna

Föreningen har i ett ramavtal den 10 mars 2020 gett Svenska Lumon AB en ensamrätt att utföra inglasningen av balkongerna efter givna förutsättningar. Avtalet gäller under fem år och kan förlängas. I ramavtalet anges pris, villkor för inglasningen, produktens utseende och faktureringsmodeller.

Mellan Svenska Lumon AB och respektive bostadsrättshavare upprättas ett kundavtal, vilket anger de enskilda villkor som träffas mellan leverantören och betalande bostadsrättshavare. Svenska Lumon AB kan använda sig av kundavtal med ett elektroniskt undertecknande.   

Brf-styrelsen har utarbetat ett avtal mellan föreningen och de bostadsrättshavare som vill glasa in sina balkonger. Svenska Lumon AB kommer att ha med sig detta avtal till bostadsrättshavarna. Detta avtal mellan Brf och bostadsrättshavarna skall undertecknas av medlemmarna (SAMTLIGA, oavsett procentandelens storlek, om det är ett delat ägande). Utföraren Svenska Lumon AB skall i avtalet intyga sin uppgift och sitt ansvar gentemot bostadsrättsägaren. När det hela är klart, skall Lumon göra en färdiganmälan. Avtalet kommer att undertecknas av två representanter för styrelsen. Bostadsrättshavarna och föreningen skall ta varsitt exemplar av detta avtal.  

STYRELSEN FÖR BRF NYBODA 1

Gilla

Energideklarationen

Enligt lagen 2006 om energideklaration skall fastighetsägare låta utföra en deklaration vart tionde år. Detta har Brf Nyboda 1 gjort och den nu gällande energideklarationen är godkänd till 2028. Värt att notera är att besiktningsmannen konstaterade att Brf kunde vara stolt över att byggnaden har en relativt låg energianvändning – 122 kWh/år. Energideklarationen är uppsatt i entréerna och innehåller bland annat uppgifter om:

  1. den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
  2. energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  3. åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen; detta har inte gjorts för kommande period.

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet (se info om OVK:n) i byggnaden. Styrelsen ser nu över fjärrvärmeleveransen och uppvärmningen i huset.

Den radonmätning som Styrelsen utför på begäran av Solna Stad i ett antal lägenheter är snart avklarad.

En energideklaration visar hur mycket energi som förbrukas i en byggnad, när den används. Energideklarationen ger en bra överblick var och hur Brf kan sänka energiförbrukningen utan att boende-/kontorsmiljön blir sämre. Att använda mindre energi är ett smart sätt att spara pengar och miljön.

STYRELSEN FÖR BRF NYBODA 1

Gilla

Information om OVK

OVK STÅR FÖR OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL

Efter en genomförd rengöring i december 2019 och januari 2020 av ventilationskanalerna och donen i lägenheterna och i lokalerna kombinerat med en injustering har Brf Nyboda 1 nu fått OVK:n godkänd enligt följande:

#  OVK-protokoll över besiktning 2020-01-15 av lokalerna med godkännande och angivande av att nästa besiktning är 2023-01-16.

#  OVK-protokoll över besiktning 2020-01-16 av lägenheterna i hus 10 med godkännande och angivande av att nästa besiktning är 2026-01-16.

#  OVK-protokoll över besiktning 2020-01-17 av lägenheterna i hus 12 med godkännande och angivande av att nästa besiktning är 2026-01-17.

För kontors/lagerlokalerna som hyrs av Solna Stad och Windefalks gäller OVK:n således i 3 år och för alla lägenheterna i hus 10 och 12 gäller OVK:n i hela 6 år. 

Ytterligare information rörande ventilationen:

  • Den ventilinställning som experterna nu har gjort, skall vi boende inte ändra på själva.
  • Ventilerna (de s.k. donen) i lägenheterna ingår i det egna underhållet; de är inget som föreningen har ett kostnadsansvar för, om de skulle bli skadade eller försvinna.
  • Det kan till hösten efter pollensäsongen och gatusopningen bli aktuellt med ett ordnat byte av filtren till tilluftsventilationen. Styrelsen får då återkomma om detta, eftersom det kräver tillgång till lägenheterna.

STYRELSEN FÖR BRF NYBODA 1

Gilla

Ordinarie föreningsstämma och motioner

Styrelsen har bestämt att årets ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA skall hållas måndagen den 11 maj 2020 med början kl 18.00 i Skytteholmsskolans matsal
(samma plats som tidigare).

Enligt 2018 års föreningsstadgar (se § 17) skall, som alla medlemmar vet, motioner till den kommande årsstämman lämnas in senast den 1 februari 2020.

Tina Dahl, kommunikationsansvarig

Gilla

Injustering av ventilationssystem 16-17 januari

Torsdagen den 16e och fredagen den 17e januari kommer Ventus tillbaka för att justera in ventilationssystemet och därefter kommer en OVK-besiktning äga rum.

Därför behöver Ventus tillträde till våra bostäder mellan 08.00 – 17.00 på torsdag för 10an och samma tid på fredag för 12an.

Om ni inte har möjlighet att vara hemma kan ni lämna uppmärkt nyckel med namn och bostadsnummer i nyckeltuben på dörren. Nyckeln återlämnas sedan i er brevlåda efter utfört arbete.

Har ni frågor kan ni kontakta Birgitta Norén på 073-518 73 64 eller birgitta.noren@ventusnorden.se.

Gilla