Särskilda trivselregler mot störande rökning på balkonger

Enligt Brf Nyboda 1:s trivselregler från juni 2016 om rökning inom och i anslutning till fastigheten Nyboda 1 gäller följande:

  1. Rökning är inte tillåten i de gemensamma utrymmena i fastigheten. Detta innebär alltså att det är förbjudet för alla och envar att röka tobak och liknande produkter i portentréerna, i trapphusen och på våningsplanen, i hissarna, i husets gångar, i cykelstallen och i de olika förrådsutrymmena i källarna och på vinden.
  2. Rökförbud gäller självklart i tvättstugan och på takterrassen samt i andra aktivitetsutrymmen. Kort sagt får ingen röka inomhus i annan lokal än inne i den egna lägenheten.
  3. Rökförbud gäller vid husets entréer och två meter ut. Rökning får inte heller förekomma på gångvägarna in mot port 10 och in till ungdoms-förvaltningen på södra sidan eller in till Windefalks på norra sidan, då allmänheten har tillträde till dessa lokaler och ett generellt rökförbud gäller enligt tobakslagen från den 1 juli 2019. Motsvarande gäller för entréen till hus 12, då den frekventeras av andra än de fast boende.
  4. Rökning är inte tillåten på föreningens grönområden, om barn är med.
  5. Rökning på balkong kan upplevas som mycket störande för grannar, varför rökaren måste tänka på att visa hänsyn, då röken kan sprida sig till näraliggande balkonger och in i andras lägenheter. 

Dessa regler grundas bl.a. på bostadsrättslagens och våra stadgars regler om att bevara en hög sundhet, en god ordning och ett gott skick i vårt hus och inom vår fastighets område. Denna goda omsorg om våra grannars och vår egen hälsa skall gälla såväl inne i hela huset som på balkongerna och inom tomtområdet i nära anslutning till huset.

Därför har föreningsstämman beslutat att utöka det från rökning skyddade området för husets boende. Föreningen rekommenderar därför att inte röka på balkongerna. Skälet för detta är givetvis att ingen skall behöva utsättas för hälsorisker och andra olägenheter på grund av passiv rökning. Därför bör alla också undvika att röka på marken under fastigheternas utbyggda tak.

Självfallet gäller föreningens rökregler för alla som vistas i huset – även för allas gäster och hantverkare – och i anslutning till huset och dess ingångar. Därför måste alla se till att ingen röker på förbjudna platser. Det finns inga undantag från det nya rökförbudet i tobakslagen.

STYRELSEN FÖR BRF NYBODA 1