Om fastigheten

Uppdaterad: 2022-06-06/td

Brf Nyboda 1 förvärvade den 15 oktober 2012 fastigheten Nyboda 1 i Solna Stad (Solna kommun). Fastigheten består av dels ett flerbostadshus med två ordinarie portingångar för de boende, dels en tillhörande tomtmark om 2 924 kvm, vilken tomtmark ägs till fullo av föreningen. Föreningens hus har åtta våningsplan ovanför marknivåplanet (plan 0 innehåller kontorslokaler).

I fastigheten finns källar- och vindsutrymmen som disponeras som privata förråd och som allmänna utrymmen, bl.a. för cykeluppställning. Cykelrum finns även i markplanet. I fastigheten finns en tvättstuga med torkrum och mangelrum samt en takterrass för medlemmarnas trivsel.

Den totala byggnadsytan är avrundat 6 800 kvm. Lägenhetsytan uppgår till ca 5 700 kvm (BOA = 5 654 kvm), varav bostadsrättsytan är sammanlagt ca 5 100 kvm. Lokalytan är på 1 150 kvm, varav total yta för hyreslokaler 1 015 kvm. Lokalutrymmet under markplan är 519 kvm.

Föreningen har en byggrättsyta för bostad ovan mark på 7 067 kvm till ett taxerat bostadsmarknadsvärde om 87 milj. kr och för lokal på 756 kvm yta till ett sådant värde om över 2,7 milj. kr.

Fastigheten byggdes 1957 och har värdeår 1957. Fastigheten har taxerings-enhetsnummer 268946-1 och Fastighetsnyckel (FNR) 10 33 49 58.

Fastighetens taxeringsvärde 2021 var 158 121 000 kr, varav byggnad för bostad 62 milj. kr och byggnad för hyreslokal 6,4 milj. kr samt mark för bostad 87 milj. kr och mark för lokal 2,72 milj. kr.

Brf Nyboda 1 är ägare till 100 % av fastigheten – hus och tomtmark.

Brf-styrelsen har en fastighetsförsäkring till fullvärde i Protector Forsikring ASA. Den täcker även föreningens och styrelsens verksamhet.

Brf-styrelsen har fastighetslån i SEB och i SHB. Styrelsen agerar för att få bästa möjliga lånebild.

En teknisk statusbesiktning gjordes den 30 januari 2012 av fastigheten inför föreningens köp av fastigheten. Av besiktningsutlåtandet kan utläsas att byggnaden har genomgått utvändiga renoveringar och att utbyte skett av VA-stammarna till badrummen och toaletterna. Ett löpande underhåll hade genomförts innan föreningen tog över fastigheten. Föreningen har avsatt tillräckliga medel för det normala periodiska fastighetsunderhållet. Den gjorda tekniska beskrivningen skall revideras inom en tioårsperiod, dvs 2021.

Före Brf:s ägande installerades två frånluftsfläktar på taket för kontinuerlig drift för hela husets ventilering. Ventilation sker genom självdrag – inluften kommer nu via intag under de nya treglasfönstren. Egna frånluftsfläktar får icke installeras i kök eller annorstädes – endast kolfilterfläktar i köken.

Före Brf:s ägande installerades under 2011 två moloker för hushållsavfall och en molok för tidningar på tomtmarken utanför huset.

Före Brf:s ägande inköptes en torktumlare i maj 2006 och två tvättmaskiner byttes i oktober 2010 ut i tvättstugan.

Brf Nyboda 1 har genomfört följande underhållsåtgärder (uppdateringar och renoveringar inkl utbyte):

2013 – Nytt bokningssystem installerades för den gemensamma tvättstugan
2014 – Ny torkutrustning anskaffades i augusti 2014 till tvättstugan.
2014 – Relining av VA-stammarna till köken
2015 – Utbyte av de gemensamma elstammarna och av elcentralerna i de privata lägenheterna slutfördes
2016 – Relining av köksavloppen slutfördes i februari 2016
2016 – Installation av nya fönster och balkongdörrar i samtliga lägenheter slutfördes i slutet av 2016
2016 – Renovering av terrassen på åttonde våningsplanet med omgjutet tak, nytt räcke och ny pergola samt putsning av fasad på 8e våningen
2016 – Genomförd ventilationskontroll (OVK)
2016 – Ny tvättmaskin i tvättstugan installerades i november 2016
2016 – Byte av skorstensfläkten på taket för utdrag av rök från de öppna spisarna i de stora lägenheterna
2017 – Installation av ett Molok Biosystem för matavfall
2017 – Brandskyddsinspektion har genomförts
2018 – Genomfört en energibesiktning med tio års giltighet
2019 – Stamspolning av avloppen från kök och badrum i lägenheterna
2020 – Ventilationskanalrengöring med injustering av ventilerna
2020 – Radonmätning utan anmärkning av Solna Stad
2020 – Godkända OVK-besiktningar av boendelägenheterna för tio år
2020 – Godkänd OVK-besiktning av de uthyrda lokalerna under tre år.
2020 – Utbyte av personhissarna i båda huskropparna
2020 – Nytt montage av ventilationsdonen i lägenheterna med byte av filter
2020 – Byte av garagedörr till lagerlokal
2020 – Installerande av NodaSmart, effektstyrningsfunktion för fjärrvärmen
2021 – Byte av takfläktarna för frånluftsventilationen
2021 – Filmning av huvudstammarna i källaren för stambytesbedömning
2021 – Utökad brandskyddskontroll av fastigheten
2021 – Kontroll av skyddsrummen
2021 – Nytt informationsblad – Kvartalsbladet
2021 – Nytt digitalt bokningssystem i tvättstugan
2021 – Fastställande av ny underhållsplan för 10 år
2021 – Uppgradering till en digital ekonomisk planering med 15 års prognos

Ett flertal balkonger har glasats in under åren från 2019.

Föreningsstämman har den 10 maj 2021 fastställt en av styrelsen framtagen reviderad ny underhållsplan för de kommande tio årens underhållsåtgärder.

För att få till en god struktur på kommande åtgärder ang det yttre och inre underhållet av fastigheten Nyboda 1 beslutade styrelsen i september 2021 att driva kommande underhållsarbeten under fyra huvudprojekt:

  1. Takprojektet – uppsättande av säkerhetsanordningar; lagning/tvätt- ning/målning av taket inkl uppgradering av regnrännor och stuprör; justeringar av fläktanordningar och från-/tilluftssystemen på taket.
  2. Stamprojektet – byte och reparation av de vågräta avloppsstammarna i källarplanen för spillvattnet och av de dagvattensstammar för avledning av regn- och smältvatten, vilka går inne i och ut från huset.

Till detta projekt hör initialt även dagvattenbrunnarna. Spolning och relining är en del av stamprojektet.

  1. Stomprojektet – åtgärder för förbättringar av husets grund, socklar och fasader. Markområdet närmast husgrunden kan bli en fråga för stomprojektet i samarbete med markprojektet. Här skall noteras att det tidigare anmälda dräneringsprojektet har lagts ned, då behovet inte längre kvarstod.
  2. Markprojektet för cykelkällartrappan, brunnar och övriga markfrågor både på de plattbelagda och asfalterade ytorna och på de rena grönytorna (gräsområdena). I detta projekt skulle styrelsen arbeta samman med Grönytegruppen.

Styrelsen har inte tecknat något löpande avtal med en fastighetsteknisk förvaltare, varför Styrelsen vid behov anlitar specialinriktade konsulter vid drivandet av huvudprojekten.

Från 2017 tillhandahåller föreningen medlemmarna kostnadsfri kabel-TV i ett grundpaket och internet/bredband (100 Mbit) via ett gruppavtal med Tele 2. Medlem kan teckna ett eget subventionerat telefonabonnemang.