Om fastigheten

Uppdaterad: 2024-06-24

Brf Nyboda 1 förvärvade den 15 oktober 2012 fastigheten Nyboda 1 i Solna Stad (Solna kommun). Fastigheten består av dels ett flerbostadshus med två ordinarie portingångar för de boende, dels en tillhörande tomtmark om 2 924 kvm, vilken tomtmark ägs till fullo av föreningen. Föreningens hus har åtta våningsplan ovanför marknivåplanet (plan 0 innehåller kontorslokaler).

I fastigheten finns källar- och vindsutrymmen som disponeras som privata förråd och som allmänna utrymmen, bl.a. för cykeluppställning. Cykelrum finns även i markplanet. I fastigheten finns en tvättstuga med torkrum och mangelrum samt en takterrass och en solterrass för medlemmarnas trivsel.

Den totala byggnadsytan är avrundat 7 100 kvm. Lägenhetsytan uppgår till ca 5 700 kvm (BOA = 5 654 kvm), varav bostadsrättsytan är sammanlagt ca 5 100 kvm och den till hyreslägenheter uthyrda ytan är 570 kvm. Lokalytan är på 1 150 kvm, varav total yta för hyreslokaler 942 kvm. Lokalutrymmet under markplan är 519 kvm. .

Föreningen har en byggrättsyta för bostad ovan mark på 7 067 kvm till ett taxerat bostadsmarknadsvärde om 110 milj. kr och för lokal på 756 kvm yta till ett sådant värde om över 3,175 milj. kr.

Fastigheten byggdes 1957 och har värdeår 1957. Fastigheten har taxerings-enhetsnummer 268946-1 och Fastighetsnyckel (FNR) 10 33 49 58.

Fastighetens taxeringsvärde 2022 var 193 575 000 kr, varav byggnad för hyresbostad 73 milj. kr och byggnad för hyreslokal 7,4 milj. kr samt mark för bostad 110 milj. kr och mark för lokal 3,2 milj. kr.

Brf Nyboda 1 är ägare till 100 % av fastigheten – hus och tomtmark.

Brf-styrelsen har en fastighetsförsäkring till fullvärde i Protector Forsikring ASA. Den täcker även föreningens och styrelsens verksamhet.

Brf-styrelsen har fastighetslån i SEB och i SHB. Styrelsen agerar för att få bästa möjliga lånebild.

En teknisk statusbesiktning gjordes den 30 januari 2012 av fastigheten inför föreningens köp av fastigheten. Av besiktningsutlåtandet kan utläsas att byggnaden har genomgått utvändiga renoveringar och att utbyte skett av VA-stammarna till badrummen och toaletterna. Ett löpande underhåll hade genomförts innan föreningen tog över fastigheten. Föreningen har avsatt tillräckliga medel för det normala periodiska fastighetsunderhållet. Den gjorda tekniska beskrivningen skall revideras inom en tioårsperiod, dvs från 2021.

En reviderad underhållsplan godkändes den 10 maj 2021 av föreningsstämman för de då kommande tio åren; denna plan uppgraderas fortlöpande av styrelsen och täcker idag en tidsrymd om 50 år.

Före Brf:s ägande installerades två frånluftsfläktar på taket för kontinuerlig drift för hela husets ventilering. Ventilation sker genom självdrag – inluften kommer nu via intag under de nya treglasfönstren. Egna frånluftsfläktar får icke installeras i kök eller annorstädes – endast kolfilterfläktar i köken.

Före Brf:s ägande installerades under 2011 två moloker för hushållsavfall och en molok för tidningar på tomtmarken utanför huset.

Före Brf:s ägande inköptes en torktumlare i maj 2006 och två tvättmaskiner byttes i oktober 2010 ut i tvättstugan.

Brf Nyboda 1 har genomfört följande underhållsåtgärder (uppdateringar och renoveringar inkl utbyte):

2013 – Nytt bokningssystem installerades för den gemensamma tvättstugan
2014 – Ny torkutrustning anskaffades i augusti 2014 till tvättstugan.
2014 – Relining av VA-stammarna till köken
2015 – Utbyte av de gemensamma elstammarna och av elcentralerna i de privata lägenheterna slutfördes
2016 – Relining av köksavloppen slutfördes i februari 2016
2016 – Installation av nya fönster och balkongdörrar i samtliga lägenheter slutfördes i slutet av 2016
2016 – Renovering av terrassen på åttonde våningsplanet med omgjutet tak, nytt räcke och ny pergola samt putsning av fasad på 8e våningen
2016 – Genomförd ventilationskontroll (OVK)
2016 – Ny tvättmaskin i tvättstugan installerades i november 2016
2016 – Byte av skorstensfläkten på taket för utdrag av rök från de öppna spisarna i de stora lägenheterna
2017 – Installation av ett Molok Biosystem för matavfall
2017 – Brandskyddsinspektion har genomförts
2018 – Genomfört en energibesiktning med tio års giltighet
2018 – Iordningställande av en Takterrass för gemensam trevnad
2019 – Stamspolning av avloppen från kök och badrum i lägenheterna
2020 – Ventilationskanalrengöring med injustering av ventilerna
2020 – Radonmätning utan anmärkning av Solna Stad
2020 – Godkända OVK-besiktningar av boendelägenheterna för tio år
2020 – Godkänd OVK-besiktning av de uthyrda lokalerna under tre år.
2020 – Utbyte av personhissarna i båda huskropparna
2020 – Nytt montage av ventilationsdonen i lägenheterna med byte av filter
2020 – Byte av garagedörr till lagerlokal
2020 – Installerande av NodaSmart, effektstyrningsfunktion för fjärrvärmen
2021 – Byte av takfläktarna för frånluftsventilationen
2021 – Filmning av huvudstammarna i källaren för stambytesbedömning
2021 – Utökad brandskyddskontroll av fastigheten
2021 – Kontroll av skyddsrummen
2021 – Nytt informationsblad – Kvartalsbladet
2021 – Nytt digitalt bokningssystem i tvättstugan
2021 – Fastställande av ny underhållsplan för 10 år
2021 – Uppgradering till en digital ekonomisk planering med 15 års prognos
2022 – Byte av takfläktarna för frånluftsventilationen
2022 – Renovering och utbyte av huvudstamledningar i källarplanen
2022 – Ommålning mm av taket och montage av taksäkerhetsanordningar
2022 – Upplåtande av en rekreationsyta på plan 8 – Solterrassen
2022 – Dragning av nya elledningar i källarutrymmena inkl förråden och på vinden med ny plafondbelysning med LED
2022 – Uppgradering av Elcentralen
2022 – Förhöjt brandskydd med nya brandsäkra dörrar, vägledningsljus, trapphusnödbelysning och andra brandskyddsanordningar
2022 – Besiktning av skyddsrummen i hus 10 och 12
2022 – Uppgradering av pumphuset på K2 med pumpbyte
2022 – Uppgradering av väggen in till tvättstugan
2023 – Renovering av socklarna runt huset med dräneringsyta och justering
av dagvattenflödet från tak och på tomt
2023 – Renovering av trappan ned till K1 (cykelstall m.m.) på baksidan
2023 – Utbyte av servicehissen i hus 12
2023 – Markarbeten på föreningstomten (grönyteuppgradering)
2023 Byte branddörrar till hissmaskinrum/schakt
2024 – Byte branddörrar källargång
2024 – Längsgående stammar i garaget

Planerade arbeten:
2024 – Byte/uppgradering av tillufts-/friskluftsfläktaggregat i trapphusen

Det yttre och inre underhållet av fastigheten Nyboda 1 bedriver styrelsen i projektform i egen regi.

Styrelsen har inte tecknat något löpande avtal med en fastighetsteknisk förvaltare, varför Styrelsen vid behov anlitar specialinriktade konsulter vid drivandet av styrelseprojekten.

Från 2017 och uppdaterat 2023 tillhandahåller föreningen medlemmarna kostnadsfri kabel-TV i ett grundpaket (TV-grund, ej TV-bas) och internet/bredband (250/50Mbit) via ett gruppavtal med Tele 2. Medlem kan teckna ett eget subventionerat telefonabonnemang.