Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Nyboda 1 (org nr 769624-2622)

Datum: Måndagen den 16 maj 2016

Tid: 19.00

Plats: Skytteholmsskolans matsal

Om du inte har möjlighet att närvara vid stämman men ändå vill vara med och rösta, använd fullmakten som går att ladda ner här nedan:

Fullmakt_2016

Endast annan medlem, make, registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem.

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

16. Val av valberedning

17.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

a) Information om vindsutredning

b) Fråga om gruppanslutning bredband/tv/telefoni

c) Motion om trädbeskärning

d) Motion om rökförbud på balkong

18. Stämmans avslutande

Efter stämman anordnas en informations- och frågestund med representanter för Nordstaden och Sweco om det pågående renoveringsprojektet.

Styrelsens förslag och medlemsmotioner (punkten 17) har samtliga medlemmar fått i brevlådan. Vill du även ha dessa digitalt, kontakta styrelsen via e-post: styrelsen@brfnyboda1.se

Vh,

Styrelsen Brf Nyboda 1

Gilla