Kallelse till extrastämma i Brf Nyboda 1

Torsdagen 29 november

Föreningen har nu köpt fastigheten och arbetet går vidare med att skapa så bra boendeförhållanden som möjligt för oss alla. Inför detta arbete behöver styrelsen kompletteras med nya ledamöter och suppleanter.

Styrelsen kallar därför till extra föreningsstämma

Datum: Torsdagen 29 november
Tid: 18.00
Plats: Skytteholmsskolans matsal

Såväl medlemmar som hyresgäster hälsas välkomna att delta!

Ev. motioner lämnas till styrelsen på adress styrelsen@brfnyboda1.se senast den 23 november.

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 10. Val av valberedning
 11. Behandling av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 12. Stämmans avslutande

Efter stämman lämnas mer information som rör bostadsrättsföreningen och vårt boende i fastigheten:

 • fastighetsskötsel och jour
 • korrekt hemförsäkring
 • rutiner för avisering av medlemsavgifter och hyror
 • trivelseregler
 • kommande renoveringsarbeten
 • arbetsgrupper för speciella projekt

Välkomna!

Styrelsen Brf Nyboda 1

Håll dig uppdaterad – Klicka nere i högra hörnet!

1 granne gillar detta