Kallelse till extrastämma


Kallelse till extra föreningsstämma i 
Bostadsrättsföreningen Nyboda 1 (org nr 769624-2622)

Styrelsen i Brf Nyboda 1 kallar till extra föreningsstämma med anledning av föreslagna renoveringsprojekt samt behov av stadgeändring.

 Datum: Torsdagen den 9 april 2015

Tid: 19.00

Plats: Skytteholmsskolans matsal

 Om du inte har möjlighet att närvara vid stämman men ändå vill vara med och rösta, använd fullmakten som medföljer denna kallelse. Observera särskilda regler för vem som får vara ombud.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Information om föreslagen stadgeändring
 9. Beslut om stadgeändring

10. Information om kommande renoveringsprojekt och styrelsens förslag till beslut

11. Beslut om renoveringsprojekt

 1. förslag om byte av fönster samt åtgärder gällande tak och terrasser
 2. förslag gällande utbyggnad av terrasser

12. Stämmans avslutande

Efter stämman anordnas en informations- och frågestund med en uppdatering när det gäller el- och avloppsrenoveringarna.

 Solna 31 mars 2015

 

Styrelsen Brf Nyboda 1

 Kontakta styrelsen@brfnyboda1.se om du vill få kopior på beslutsunderlag och fullmaktshandling.

1 granne gillar detta