Motioner till föreningsstämma

Årets föreningsstämma kommer äga rum måndagen den 10 maj.

Önskar medlem lämna in motioner ska dessa vara styrelsen tillhanda senast den 21 februari.

Motioner mailas till styrelsen@brfnyboda1.se eller läggs i styrelsens brevlåda i porten, Nybodagatan 10.

Gilla