Anmäl intresse för att vara med i grönytegruppen

Föreningsstämman har den 10 maj 2021 bifallit styrelsens önskemål om att bilda en särskild grupp av medlemmar för att hantera träd, buskar och växtlighet i övrigt på föreningens tomtmark inkl den beväxta kullen på baksidan. Gruppen skall bestå av högst 5 medlemmar eller med medlem samboende partner. Gruppen skall ges mandat till att i samråd med den valda styrelsen besluta om hur grönytan skall se ut i framtiden. Styrelsen avgör alla de ekonomiska frågorna givet hur budgeten och ekonomin ser ut. Avsikten är inte att större investeringar skall drabba föreningen. Det synes ofrånkomligt att större träd som kan skapa fara i framtiden tas bort och att all grönska, som inte förskönar området byts ut. Principen bör vara att för varje egentligt träd som tas ned, så skall ett nytt träd planteras. T

Trivselgruppen utser en ledamot och Styrelsen leder gruppen.

Om du känner dig manad och har goda idéer om ett förskönande av vår tomtmark, anmäl senast 1 september 2021 intresse per mejl till e-postadressen:  kommunikation@brfnyboda1.se. Vi behöver för- och efternamn, lägenhetsnummer och telefonummer samt mejl-adress där vi kan nå dig.

Det går också bra att anmäla intresse på en talong som finns i nästa kvartalsblad som inom kort kommer delas ut i allas brevlådor.

Styrelsen/2021-07-06

Gilla