Kallelse till stämman


Kallelse till ordinarie föreningsstämma i 
Bostadsrättsföreningen Nyboda 1 (org nr 769624-2622)

Datum: Tisdagen den 5 maj 2015

Tid: 18.30

Plats: Skytteholmsskolans matsal

 

Om du inte har möjlighet att närvara vid stämman men ändå vill vara med och rösta, använd fullmakt. Observera särskilda regler för vem som får vara ombud.

 

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  a. Beslut om stadgeändring enligt förslag godkänt vid extrastämman 9 april 2015
  b. Motion om utredning av vindsanvändning
 18. Stämmans avslutande (inklusive avtackningar)

 

Efter stämman anordnas en informations- och frågestund.

Solna 20 april 2015
Styrelsen Brf Nyboda 1

 

 

Kontakta styrelsen@brfnyboda1.se om du vill ha kopior på föreslagen stadgeändring och motionen eller behöver en fullmaktshandling.

Gilla